Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu a internetových stránek www.eshop.magnumwines.cz je:

MAGNUM Wines s.r.o.
Jakubská 1
602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 02384809
DIČ: CZ02384809
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81156.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, jsme jejími plátci.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.eshop.magnumwines.cz, které provozuje MAGNUM Wines s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshop.magnumwines.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky rovněž upravují vztah mezi prodávajícím a osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“).

2. Uživatelský účet

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, tyto údaje bude kupující aktualizovat při jakékoli změně jejich uživatelského účtu.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.


3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu www.eshop.magnumwines.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.


3.2. Webové rozhraní obchodu www.eshop.magnumwines.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu www.eshop.magnumwines.cz platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za zboží prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Cena zboží a platební podmínky
Informační oznámení o elektronické evidenci tržeb

Podle zákona č. 122/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- online platbou prostřednictvím služby GoPay
- v hotovosti při osobním odběru na prodejně Borgo Shopu
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (216 Kč při využití kurýra Messenger)
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 107-6201450267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) (179 Kč při využití kurýra Messenger)

Ceny za dopravu zboží jsou následující:
- osobní odběr zdarma (Borgo Shop, Kopečná 43, Brno 60200)
- rozvoz v rámci Brna je zdarma při nákupu nad 499 Kč,
- rozvoz v rámci Brna při nákup do 499 Kč je za částku 49 Kč vč. DPH
- nákup nad 4000 Kč vč. DPH zdarma dodání zboží po ČR včetně osobního odběru
- při nákupu do 4000 Kč vč. DPH - kurýr Messenger 179 Kč vč. DPH
- při nákupu do 4000 Kč vč. DPH - kurýr Messenger dobírka 216 Kč vč. DPH

4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.5. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách, bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• jakož i o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@magnumwines.cz.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.5. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku, upravujícím kupní smlouvu).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba u zuživatelné věci a u věci podléhající rychlé zkáze je vyznačena na jejím obalu (trvanlivost). Zákonná záruční doba na ostatní zboží kupované spotřebitelem činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak.

7.5. V případě, že kupující po otevření lahve (případně v průběhu konzumace) zjistí senzorické vady vína, je povinen ihned kontaktovat prodávajícího. Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve. Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího. Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve. Pro uznání reklamace je potřeba po celou dobu víno uchovávat: v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez zásadních manipulací. Navíc tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

Reklamace jsou vyřizovány:

- telefonicky v pracovních dnech 9:00 - 17:00 hod. na tel. č. 603 356 085
- e-mailem: eshop@magnumwines.cz
- poštou: MAGNUM Wines s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno, Czech Republic

7.6 Zákazník bude o průběhu a následném vyřízení reklamace kontaktován emailovou komunikací, případně písemně na adresu, kterou uvede v reklamaci.
7.7 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Společnost MAGNUM Wines s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2. Společnost MAGNUM Wines s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e mail, a to za účelem vyřízení objednávky v e-shopu MAGNUM Wines SHOP, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a navazujících služeb Prodávajícího.


Kompletní informace o zpracování osobních údajů je uvedena na webové stránce https://eshop.magnumwines.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

8.3. V případě, že byl souhlas Kupujícím udělen i pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, zpracovává Prodávající údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, pro marketingové účely, včetně přímého marketingu (formou telefonátů, zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou, sms či jinými způsoby elektronické komunikace apod.).


Kompletní text souhlasu se zpracováním osobních údajů je uveden na webové stránce https://eshop.magnumwines.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.

8.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2. Zpráva je doručena:

9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MAGNUM Wines s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno, Czech Republic, adresa elektronické pošty eshop@magnumwines.cz. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnou právní úpravou, především Občanským zákoníkem.


11. Potvrzení plnoletosti

11.1. Veškeré alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobám starším 18 let.

11.2. V případě nákupu alkoholických nápojů kupující prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Mladší zákazníci mohou nakupovat pouze položky, které neobsahují alkohol.

V Brně dne 18. 5. 2018